AKTUELNOSTI


Poziv za člana/icu komisije za procenu kandidata/kinja za validaciju

graduation 2014NAPOR otvara konkurs za jednu osobu koja će učestvovati...

Opširnije >>>

Poziv za 2 trenera/kinje za obuku vršnjačkih lidera i liderki

Program "Iskorači i TI! Sportski. Zdravo. Bezbedno" iniciran je u saradnji Sektora za omladinu i Sektora za sport u okviru Ministarstva omladine i sporta. Kao partneri, u program su uključeni sledeći akteri: Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada –...

Opširnije >>>

Poziv za učesnike seminara "Create ON-line Learning Tools"

seminar flyerU okviru projekta "European Wide Web of Youth Work" otvaramo poziv za 4 učesnika/ce seminara "Create ON-line Learning Tools", koji se održava od 23. do 29.10.2017. u Sloveniji.

Seminar će okupiti...

Opširnije >>>

Poziv za mentore/supervizore sportskih radnika/ca

Program "Iskorači i TI! Sportski. Zdravo. Bezbedno" iniciran je u saradnji Sektora za omladinu i Sektora za sport u okviru Ministarstva omladine i sporta. Kao partneri,...

Opširnije >>>

Doktori za nezaposlenost

banner1

Strateški partneri:

 

 

logo mos onlygrbsrbijamanji

 

 

 

 

 

  

 

koms logo

 

Asocijacija KZM LOGO

  

BITMAP logo YOU SEE SBM

 

Na ovoj strani možete preuzeti relevantne dokumente vezane za NAPOR i omladinski rad.

alt Dokumenti NAPOR-a :

Novi Statut NAPOR-a, donesen na Skupštini održanoj 25. i 26.11.2015. u Kragujevcu.

Pravilnik o radu NAPOR-a koji preciznije određuje principe i mehanizme rada NAPOR-a. Pravilnik je donet i da bi se rasteretio Statut, pošto je procedura za menjanje pravilnika značajno jednostavnija od procedure za menjanje Statuta.

Osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada - alat za verifikaciju trenutnog kvaliteta programa omladinskog rada u Srbiji i za planiranje usavršavanja tih programa. Ovaj dokument definiše osnovne i najšire moguće standarde kao okosnicu i zajednički imenitelj osiguranja kvaliteta, da bi bili primenjivi na širi spektar tipova omladinskog rada. Za svaki standard ponuđeni su indikatori pomoću kojih utvrđujemo na kojem nivou kvaliteta se naša praksa trenutno nalazi. Na osnovu zaključaka o kvalitetu rada, kreiramo akcioni plan za poboljšanje naše prakse ukoliko je to potrebno.

Kvalifikacije i klasifikacija za tri nivoa zanimanja omladinski radnik/ca su ključni dokument za standardizaciju zanimanja. To je povezujući član između zanimanja na tržištu rada i obrazovnih programa. Ovaj dokument sadrži naziv zanimanja, nivo zahtevnosti, područje rada, tipične poslove u zanimanju, stručna znanja i veštine koje potencijalni zaposleni treba da poseduje po završetku obrazovnog programa za uspešno obavljanje posla.

Pristupnica za članstvo NAPOR je otvoren za primanje novih organizacija koje se bave omladinskim radom. Ako želite da nam se priključite, pošaljite popunjenu pristupnicu i u roku od mesec dana ćete dobiti odgovor od Upravnog odbora NAPOR-a.

Smernice za osiguranje kvaliteta omladinskog rada u R. Srbiji usvojene na osnivačkoj konferenciji NAPOR-a.

Etički kodeks omladinskog rada - iako je ovo integralni deo Smernica, izdvajamo Etički kodeks i kao poseban dokument, da bismo istakli da su etički aspekti omladinskog rada od ključne važnosti u osiguranju kvaliteta, a samim tim i u radu NAPOR-a.

Još jedan korak ka licenciranju omladinskih radnika/ ca sadrži proizvode, nastale kroz konsultativni proces na nivou Srbije u kojem su učestvovale relevantne institucije i članice NAPOR-a. Kreirani su obrazovni nastavni planovi kojima se omogućava kvalitetno obrazovanje za omladinske radnike/ce kako bi se osigurale nužne kompetencije za sprovođenje omladinskog rada. Takođe, bilo je neophodno uzeti u obzir da značajan broj praktičara/ki poseduje dugogodišnje iskustvo i neformalno obrazovanje iz ove oblasti. Stoga je napravljen mehanizam koji validira prethodno stečene stručne kompetencije i omogućava nastavak profesionalnog obavljanja ovog zanimanja.

Prikaz praktičnih politika: Usluge za mlade na lokalnom nivou u Srbiji - Osiguranje kvaliteta usluga za mlade na lokalnom nivou jedno je od ključnih pitanja na putu ka kvalitetnom sprovođenju Nacionalne Strategije za mlade (NSM) i Zakona o mladima (ZoM) na lokalnom nivou. Predmet ove analize je prikaz postojećih usluga za mlade koje se nude na lokalnom nivou i sagledavanje primera dobre prakse, na osnovu čega su razvijeni predlozi za razvoj objedinjenog sistema usluga za mlade. Problem koji ispitujemo ovim dokumentom je činjenica da među pružaocima usluga za mlade nedostaju kapaciteti za primenu različitih pristupa u radu sa mladima. Dodatno, rad pružalaca nije koordinisan, niti je delovanje nekih od njih (Kancelarija za mlade, organizacije civilnog društva) integrisan u širi sistem pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Osim toga, i dalje ne postoji jasna strategija za razvoj usluga za mlade.
Osnovne preporuke ukazuju na potrebu sistemske koordinacije pružanja integrisanih usluga za mlade i zajedničkog strateškog delovanja svih aktera omladinske politike u pravcu izgradnje standarda i mehanizama za osiguranje kvaliteta usluga za mlade na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Presek stanja omladinskog rada u Srbiji
Cilj istrazivanja je sticanje uvida u opste stanje omladinskog rada u Srbiji, i to u odnosu na adekvatnost ljudskih resursa, strukturu korisnika i izvora finansiranja programa omladinskog rada.

Uticaj neformalnog obrazovanja u omladinskom radu na sticanje kompetencija za bolju zapošljivost mladih
Ovo istraživanje sprovedeno od novembra 2013. do februara 2014. godine u okviru projekta "Uz dobar alat veština je zanat" treba da pomogne u kreiranju budućeg mehanizma koji će prepoznavati kompetencije stečene kroz učešće u neformalno-obrazovnim programima omladinskog rada, a koje utiču na zapošljivost mladih. Istraživanje je sprovela Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Studija mapiranja EU praksi o prepoznavanju kompetencija stečenih kroz neformalno učenje u omladinskom radu za zapošljivost mladih
Studija se zasniva na preporukama, studijama, istraživanjima i dokumentaciji u vezi sa neformalnim obrazovanjem u omladinskim radom, njegovom priznavanju i uticaju na zapošljivost mladih, kao i analizi postojećih mehanizama na nivou EU i pojedinačnih zemalja. Studija je urađena u okviru NAPOR projekta "Uz dobar alat veština je zanat" i treba da doprinese sticanju većeg legitimiteta ove teme prilikom zagovaranja među relevantnim akterima na nacionalnom nivou, boljem pregledu postojećih mehanizama i politika na EU nivou i obezbeđivanju harmonizacije procesa koji će kasnije doprineti većoj mobilnosti mladih i priznavanju kompetencija za njihovu zapošljivost.

Rečnik omladinske politike - prvo izdanje (2015)

Rečnik omladinske politike kreiran je tokom 2014. i 2015. godine od strane radne grupe koju su, pored predstavnika/ca NAPOR-a, činili i predstavnici/e Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i Ministarstva omladine i sporta. Rečnik sadrži definicije blizu 150 pojmovaš kao i aktera iz oblasti omladinske politike, njihovih uloga i pozicija. Rečnika naročito doprinosi uređivanju odnosa između aktera iz civilnog sektora i resornog ministarstva u oblasti omladinskog rada i omladinske politike. Rečnik je namenjen svim akterima omladinske politike: predstavnicima institucija i organa javne uprave (lokalnog, pokrajinskog i nacionalnog nivoa), kao i predstavnicima civilnog sektora i samim mladima. Rečnikom se, pored navedenog, definišu i uloge međunarodnih partnera i subjekata od značaja za ovu oblast, sa namerom da se predstavi okvir delovanja i razvoja omladinske politike na evropskom nivou. Veliki doprinos izradi ovog Rečnika imali su različiti akteri omladinske politike, predstavnici javnih institucija, udruženja mladih i za mlade, omladinski radnici i mladi, dajući svoje komentare, ideje i sugestije u okviru š¡irokog konsultativnog procesa koji je pratio izradu Rečnika.

U 2017. godini urađena je dopuna koja se odnosi na terminologiju omladinske politike.

Rečnik omladinske politike - drugo izdanje (2017)

Nacionalni izveštaj, Srbija: "Potrebe za novim uslugama koje podstiču zapošljivost i uloga omladinskog rada"
Ovo istraživanje je sprovedeno u okviru projekta €œPlatforma za inovacije u oblasti nezaposlenosti mladih jugoistocne Evrope koji je NAPOR sprovodio sa još 6 organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana. Putem intenzivnog dijaloga sa zainteresovanim stranama na nacionalnom i regionalnom nivou, tokom projekta sprovedeno je kvalitativno i desk istraživanje o stavovima relevantnih aktera o zapošljivosti marginalizovanih mladih. Istraživanje je izvršeno paralelno u svih 7 zemalja na osnovu identifikovanih potreba na nacionalnom nivou.
Nakon prikupljenih rezultata kreirani su nacionalni izveštaji koji će biti distribuirani javnosti. Rezultati nacionalnih izveštaja biće osnova za kreiranje okvira regionalne politike o tome kako organizacije civilnog druš¡tva odgovaraju na izazove nezaposlenosti mladih. Takođe, rezultati izveštaja biće korišćeni za kreiranje i spovođenje kampanje javnog zagovaranja na nacionalnom nivou tokom druge polovine 2015. godine.

Priručnik za razumevanje i primenu Etičkog kodeksa u praksi omladinskog rada "Etika od postera do prakse"

U okviru projekta „Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka! – dopunjeno izdanje“ koji NAPOR sprovodi uz podršku Ministarstva omladine i sporta planirano je da se podigne svesnost omladinskih radnika/ca o važnosti uspostavljanja profesionalnog odnosa sa mladima. Kroz analizu standarda, kao i na osnovu aktivnosti "Čajanka sa Savetom za etička pitanja" (7 čajanki održano tokom 2015. god.) utvrđeno je da ne postoji zajedničko razumevanje pojedinih aspekata Etičkog kodeksa. Ono što nedostaje, jeste jasna operacionalizacija kodeksa koja će voditi ka ujednačavanju prakse i kreiranju sigurnog okruženja za rast i razvoj mladih. Zbog toga je u okviru 4 regionalne konferencije (Novi Sad, Zaječar, Niš i Beograd), kroz konsultativni proces sa praktičarima i praktičarkama omladinskog rada, NAPOR mapirao ključna etička pitanja u praksi. Brošura pred vama objedinjuje sve produkte konferencija sa ciljem pružanje podrške omladinskim radnicima/cama i omladinskim liderima/kama u svakodnevnoj praksi u sprovođenju standarda etike u omladinskom radu i prestavlja operacionalizaciju odnosno definisanje minimuma standarda za svaki segment Etičkog kodeksa u omladinskom radu.

 

alt Dokumenti Republike Srbije:

Zakon o mladima Republike Srbije - Cilj zakona je stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit. Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.

Nacionalna Strategija za mlade Republike Srbije Nacionalna Strategija za mlade Republike Srbije - osnovni dokument kojim se utvrđuju prioriteti i smernice za delovanje državnih institucija u vezi sa mladima u Srbiji u periodu 2015 - 2025.

Akcioni plan za sprovonje Nacionalne Strategije za mlade za sprovonje Nacionalne Strategije za mlade za period 2015. do 2017. godine.

Smernice za Primenu nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou €“ Standardi rada kancelarije za mlade i kompetencije koordinatora. U cilju razvoja omladinske politike, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) objavljene su početkom 2012. Osnovni cilj izrade i objavljivanja navedenog dokumenta je da se lokalnim kancelarijama za mlade na sistemski i održiv način pruži dodatna podrška u svakodnevnom radu, a dokument je zasnovan na sprovedenim istraživanjima 2010. i 2011. sa lokalnim koordinatorima kancelarija za mlade.

 

alt Međunarodni dokumenti:

Agenda 2020 je dokument Saveta Evrope, usvojen na Konferenciji evropskih ministara zaduženih za omladinu 11.10.2008. Kijevu. Dokument definiše smernice evropske omladinske politike do 2020. godine, daje procenu trenutnih snaga i slabosti omladinske politike Saveta Evrope, i identifikuje načine na koji postojeće snage mogu dalje da se razvijaju i usmeravaju. Akcenat, stavljen na zaštitu ljudskih prava, socijalnu inkluziju i koheziju, građanstvo i aktivno učešće, pokazuje u kojim oblastima omladinska politika treba dalje da se razvija i jača.

Strategija Evropske komisije za mlade "Mladi - ulaganje i osnaživanje" (2010-2018.)

Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the member states, meeting within the Council, on youth work