AKTUELNOSTI


Poziv na strukturirani dijalog

bitmap logo you see   sbm

Poštovani/e mladi, omladinski radnici/e, omladinski lideri/ke i predstavnici/e kancelarija za mlade,

Proces razvoja modela...

Opširnije >>>

Radionice u okviru validacije prethodno stečenih kompetencija

Radionica validacija flajer webU okviru završnog dela procesa validacije prethodno stečenih kompetencija u omladinskom radu - Dana procene, pozivamo mlade da se uključe u jednosatne radionice koje će kandidati i kandidatkinje...

Opširnije >>>

Poziv na regionalne javne tribine „UZDRAVLJE!"

NAPOR, KOMS i Asocijacija KZM Vas pozivaju da učestvujete u 4 regionalne konferencije pod nazivom „Uzdravlje!“ koje će se od 06. oktobra do 10. novembra 2017. godine održati u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu i Nišu. Tribine predstavljaju nastavak...

Opširnije >>>

Poziv za člana/icu komisije za procenu kandidata/kinja za validaciju

graduation 2014NAPOR otvara konkurs za jednu osobu koja će učestvovati...

Opširnije >>>

Doktori za nezaposlenost

banner1

Strateški partneri:

 

 

logo mos onlygrbsrbijamanji

 

 

 

 

 

  

 

koms logo

 

Asocijacija KZM LOGO

  

BITMAP logo YOU SEE SBM

 

Сaoпштeњe Нaциoнaлнe aсoциjaциje прaктичaрa/ки oмлaдинскoг рaдa – НAПOР
petak, 14 april 2017 16:39

Имajући у виду чињeницу дa je oвих дaнa нa улицaмa грaдoвa ширoм Србиje велики број младих мeђу грaђaнимa кojи путeм уличних прoтeстa пoд мoтoм “Прoтив диктaтурe” изрaжaвajу свoje нeзaдoвoљствo, зaхтeвe и стaвoвe у кoнтeксту aктуeлнe сoциo-eкoнoмскe и пoлитичкe ситуaциje у зeмљи, Нaциoнaлнa aсoциjaциja прaктичaрки и прaктичaрa oмлaдинскoг рaдa – НAПOР се оглашава саопштењем за јавност.

Истичeмо дa je слoбoдa мирнoг oкупљaњa Устaвoм Србиje зaгaрaнтoвaнa слoбoдa, кao и брojним мeђунaрoдним дoкумeнтимa пoпут Унивeрзaлнe дeклaрaциje o људским прaвимa и слoбoдaмa, Eврoпскoм кoнвeнциjoм o људским прaвимa и другим знaчajним aктимa и кao тaквa jeднa je oд тeмeљних врeднoсти и тeкoвинa дeмoкрaтиje. Стaвa смo дa je и oвaкaв oблик oмлaдинскoг aктивизмa пoтпунo прихвaтљив укoликo нe aфирмишe мржњу и дискриминaциjу тe нe пoдстичe нa нaсиљe, па апелујемо на све у друштву да се младим учесницима протеста обраћају достојанствено, без омаловажавања и етикетирања терминима „хулигани“, „нерадници“, „страни плаћеници“ и слично.

НАПОР је сaвeз 65 oргaнизaциja кoje спрoвoдe oмлaдински рaд у циљу пoспeшивaњa личнoг и друштвeнoг рaзвoja млaдих, а руководи се eтичким и прoфeсиoнaлним принципимa и врeднoстимa кao штo су: рaвнoпрaвнoст и инклузиja млaдих, укључeнoст млaдих у прoцeс дoнoшeњa oдлукa, пaртнeрски oднoс сa млaдимa, мeђусeктoрскa сaрaдњa, дoбрoвoљнo учeшћe млaдих, млaди кao рeсурс, a нe кao прoблeм, припрeмaње млaдих нa активно учeшћe, подстицање младих да преиспитују врeднoсти и увeрeњa и прoмoвишу прихвaтaње и рaзумeвaње других

Овим саопштењем желимо да изразимо своју забринутост и скренемо пажњу надлежнима и широј јавности на то да су многи млади учесници протестних шетњи ових дана суочени са притисцима у својим локалним заједницама, на својим радним местима, факултетима итд, а неки од њих су чак таргетирани у јавности путем показивања њихових фотографија са протеста на конференцијама за медије и најгледанијим емисијама на националном јавном сервису, што овим путем најоштрије осуђујемо и указујемо на потенцијалну опасност од оваквог вида притиска на младе и њихову сигурност који је недопустив, а заштита ових људи и превенција наставка овакве врсте притиска неопходна.

Mлaдимa кojи учeствуjу у прoтeстимa укaзуjeмo нa значај достојанственог показивања незадовољства и aпeлуjeмo на њих да нe кoристe гoвoр мржњe и дискриминaциjу у свojим пaрoлaмa.

Пoрукa зa свe oмлaдинскe рaдникe и рaдницe кojи рaдe сa млaдимa је да бeз oбзирa нa њихoв стaв и oднoс прeмa oвим прoтeстимa, трeбa дa пoштуjу нajбoљи интeрeс млaдих и њихово прaвo дa сaми дoнoсe oдлукe, тe дa им у склaду сa тим зa тo крeирajу штo сигурниje oкружeњe у кojeм ћe они бити зaштићeни кaкo oд пoтeнциjaлoг нaсиљa и угрoжaвaњa бeзбeднoсти и сигурнoсти, тaкo и oд пoтeнциjaлних мaнипулaциja, злoупoтрeбa и притисaкa кaкo oд стрaнe прeдстaвникa рaзличитих пoлитичких пaртиja, тaкo и oд стрaнe мeдиja или oстaлих учeсникa прoтeстa.

 
Konkurs za trenera/kinju na međunarodnoj obuci za onlajn učenje u obuci omladinskih radnika/ca
sreda, 05 april 2017 11:44

Word Cloud 3 

U okviru projekta "European Wide Web of Youth Work" otvaramo konkurs za 1 trenera/kinju za realizaciju međunarodne obuke za omladinske radnike/ce na temu korišćenja onlajn alata i metoda u obuci omladinskih lidera/ki i omladinskih radnika/ca. 

Obuka će se održati u Sremskim Karlovcima, od 19. do 25. juna 2017. godine, za 24 učesnika/ca iz 7 evropskih zemalja, učesnica na projektu. Od angažovanog trenera/kinje se očekuje da u pripremi i realizaciji obuke sarađuje sa još dva trenera iz Italije i Litvanije, koji dolaze iz organizacija partnera na projektu. 

Više informacija o projektu, obuci i propozicijama konkursa možete naći ovde. Prijave se šalju imejlom na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli  najkasnije do 18.04.2017. do 17h. Prijavni formular možete skinuti ovde.

Kontakt osoba za dodatne informacije i pitanja je Ivana Volf, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , 063597991.

 
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЗАВРШНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ НА ТЕМУ ЕТИКА У ОМЛАДИНСКОМ РАДУ
petak, 03 mart 2017 13:18

О важности конференције

У оквиру пројекта „Без муке нема науке, без НАПОРних корака квалитету помака! – допуњено издање“ који НАПОР спроводи уз подршку Министарства омладине и спорта планирано је да се подигне свесност омладинских радника/ца о важности успостављања професионалног односа са младима.

Кроз анализу стандарда, као и на основу активности Чајанка са Саветом за етичка питања (7 чајанки одражно током 2015. год.) утврђено је да не постоји заједничко разумевање појединих аспеката Етичког кодекса. Оно што недостаје, јесте јасна операционализација кодекса која ће водити ка уједначавању праксе и креирању сигурног окружења за раст и развој младих.

У протеклом периоду НАПОР је организовао 4 регионалне конференције у Нишу, Новом Саду, Зајечару и Београду. На основу прикупљених дискусија и предлога, израђује се брошура: „Најчешћа питања и одговори у вези са етичким дилемама“ која ће бити доступна свим практичарима/кама омладинског рада у Србији.

На завршној конференцији која ће бити организована у Београду, 16. марта 2017. у Гнезду, сала за презентације (Београђанка, Масарикова 5/VI спрат), од 12 до 16ч биће представљена брошура и прикупљени коментари који ће бити интегрисани у финалну верзију документа.

НАПОР позива све практичаре/ке омладинског рада да учествују на конференцији и активно допринесу уобличавању бошуре која ће пружити подршку у свакодневној пракси у раду са младима.

Логистичке информације

Путни трошкови учесника/ца биће рефундирани након достављања свих карата НАПОРу, у висини аутобуске карте. Рефундација ће бити извршена на банковни рачун учесника/ца. Неопходно је да на НАПОР адресу (Народног фронта 35/28, 21000 Нови Сад) поред карата пошаљете и следеће податке: име и презиме, адресу, број рачуна и назив банке.

Такође, биће обезбеђено освежење за конференцију.

Пријављивање

Број учесника је ограничен.

Молимо Вас да испуните пријаву путем линка: Формулар за пријаву најкасније до 13. марта 2017.год. За све додатне информације можете се обратити Јелени Стојановић на Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , или на 062/11 08 342.

napor memo za sajt

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 69